xcxd.net
当前位置:首页 >> 呢字能组什么词 >>

呢字能组什么词

呢喃 ní nán 呢子 ní zǐ 呢喃细语 ní nán xì yǔ 呢绒 ní róng 呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 海军呢 hǎi jūn ne 粗呢 cū ní 着呢 zhe ne 呢羽 ne yǔ 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 华达呢 huá dá ní 嘛呢堆 m ne duī 念念呢呢 niàn niàn ne ne 哆罗呢 duō luó

呢子.呢绒.毛呢 呢喃 .你试下.

呢字组词:呢子、呢喃、呢绒、毛呢、制服呢、海军呢、华达呢、线呢

呢喃 呢子 呢绒 呢呢 枣呢 呕呢 线呢 粗呢 着呢 呢羽 毛呢 花呢 海军呢 嘛呢旗 嘛呢轮 马裤呢 哆罗呢 哆呢 制服呢 嘛呢堆 华达呢 呢呢痴痴 麦尔登呢 呢喃细语 绿呢大轿 念念呢呢

[ ā ] 叹词,表示赞叹或惊异:~,这花真美呀!~哈.~呀.[ á ] 叹词,表示疑问或反问:~,你说什么?[ ǎ ] 叹词,表示疑惑:~,这是怎么回事?[ à ]1.叹词,表示应诺(音较短):~,好吧!2.叹词,表示醒悟(音较长):~,我这才明白过来!3.表示赞叹(音较长):~,亲爱的祖国![ a ] 助词,在句末,表示惊叹的语气(常因前面字音不同而发生变音,可用不同的字来表示):你好~(哇)!真新鲜~(哪)!相关组词 啊呀 啊唷 啊哈 么啊 啊哟 啾啊 啊捏 嗯啊

=========呢……组词=========1. 呢子……一种较厚较密的毛织品,多用来做制服、大衣等.2. 呢呢……絮絮不休貌.3. 呢羽……泛指毛织品与丝织品.4. 粗呢……原产苏格兰的一种精面斜纹织物.5. 着呢……表示程度深.6. 花呢……表面起条、格、点等花纹的一类毛织品.7. 毛呢……毛呢大衣.8. 呕呢……象声词.幼儿语声. 9. 线呢……棉织品的一种.10. 枣呢……枣红色的呢料.

在[zài] 部首:土五笔:DHFD[解释]1.存,居:存~.健~.青春长~. 2.存留于某地点:~家.~职.~位. 3.关于某方面,指出着重点:~于(a.指出事物的本质所在,或指出事物以什么为内容;b.决定于).~乎.事~人为. 4.表示动作的进行:他~种地. 5.介词,表示事情的时间、地点、情形、范围等:~逃.~望.~握.~理.~朝(cháo).~野.~世. 6.和“所”连用,表示强调:~所不辞.无所不~.

“呢?”的词语:呢喃 呢子 呢绒 呢呢 呢羽 “?呢”的词语:粗呢 着呢 毛呢 花呢 呕呢 线呢 枣呢 “呢???”的词语:呢喃细语 呢呢痴痴

呢组词 :花呢、呢子、着呢、呢绒、呕呢、呢羽、线呢、毛呢、呢呢、枣呢、粗呢、制服呢、海军呢、嘛呢旗、哆呢、嘛呢轮、华达呢、绿呢大轿、呢呢痴痴、念念呢呢、麦尔登呢

爱莫能助 耳熟能详 不能自已 力能扛鼎 熟能生巧e79fa5e98193e78988e69d8331333264653438 勤能补拙 各尽所能 临机能断 欲罢不能 难能可贵 无能为力 素不相能 概莫能外 能工巧匠 力所能及 无所不能 能言善辩 能者为师 能说惯道 能屈能伸

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com